תוצלמומ תונכות
טנרטניא תונכות
הירוגטקב תיארקא הנכות
רודמב רתויב תדרומה הנכותה


Doorbell

ריבעהל תרשפאמה הטושפ הנכות
הנכותה ,טנרטניאה ךרד םירסמ
רשפאמה יתודידי רזע ילכ איה
.טנרטניאה ךרד םידידי םע רשקתל ךל
ימ תעדל לכות הנכותה תרזעב
.אל ימו תשרל רבוחמ ךרבחמ

םיטרפל ןאכ שקה

Download Accelerator


םישלוגל תדעוימה הקילדמ הנכות
ץיאהל םיצור רשא טנרטניאב
תדרוה תוריהמ תא (300% ! דע)
.תשרהמ םהלש תונכותה

רוביחה יגוס לכל המיאתמ הנכותה
,םילבכ ,ןופלט ןוגכ טנרטניאל
םכל רשפאת הנכותה ,דועו DSL
וקהמ תוריהמה ברימ תא קיפהל
.םישמתשמ םתא וב

םיטרפל ןאכ שקה
תוירוגטק יתת
רודמב רתויב תודרומה תונכותה