תוצלמומ תונכות
טנרטניא תונכות
הירוגטקב תיארקא הנכות
רודמב רתויב תדרומה הנכותה


ichat Pager

ךורעל תרשפאמה תרושקת תינכות
םינוש םיגוס ריבעהלו םיט'צ
.טנרטניאה ךרד םיצבק ןוגכ עדימ לש
רשאכ עקרב ץורל הלוכי הנכותה
םא םכל עידוהלו םישלוג םתא
.םכתא םישפחמ

םיטרפל ןאכ שקה

Download Accelerator


םישלוגל תדעוימה הקילדמ הנכות
ץיאהל םיצור רשא טנרטניאב
תדרוה תוריהמ תא (300% ! דע)
.תשרהמ םהלש תונכותה

רוביחה יגוס לכל המיאתמ הנכותה
,םילבכ ,ןופלט ןוגכ טנרטניאל
םכל רשפאת הנכותה ,דועו DSL
וקהמ תוריהמה ברימ תא קיפהל
.םישמתשמ םתא וב

םיטרפל ןאכ שקה
תוירוגטק יתת
רודמב רתויב תודרומה תונכותה