תוצלמומ תונכות
טנרטניא תונכות
הירוגטקב תיארקא הנכות
רודמב רתויב תדרומה הנכותה


Netscape 6.0

תינכדעו השדח הסריג ףוס לכ ףוס
,Nestscape תיבמ קיתוה ןפדפדל
פייקסטנ ידהוא וכיח ול ןפדפדה
.םיבר

קשממ לעב אוה שדחה ןפדפדה
בצועמה דחוימב ביהרמו שדח שמתשמ
ךמות ןפדפדה .יקטייה ןונגסב
תומדקתמ םירתא תויגלונכטב
.תובר תושדח תועתפהו תושדחו

רתאמ דירוהל ולכות תאזל ףסונב
םיביהרמו םישדח םיבוציע הרבחה
םכלש חורה בצמ יפל (םילנאפ)
.ןפדפדה רובע

םיטרפל ןאכ שקה

Download Accelerator


םישלוגל תדעוימה הקילדמ הנכות
ץיאהל םיצור רשא טנרטניאב
תדרוה תוריהמ תא (300% ! דע)
.תשרהמ םהלש תונכותה

רוביחה יגוס לכל המיאתמ הנכותה
,םילבכ ,ןופלט ןוגכ טנרטניאל
םכל רשפאת הנכותה ,דועו DSL
וקהמ תוריהמה ברימ תא קיפהל
.םישמתשמ םתא וב

םיטרפל ןאכ שקה
תוירוגטק יתת
רודמב רתויב תודרומה תונכותה