ףסונ עדימ
1 st Page 2000
5mb -כ
Windows 95/98
תילגנא
םלועהמ
FreeWare


,םירתא יחתפמל ללכושמ םירתא ךרוע
תובר תויצפוא וכותב ליכמ ךרועה
,html, javascripts לש הכירעל
! דועו דועו דועו asp, css
לע הלוע ל"נה ימניחה ךרועה
!!! קושב תורכמנש תונכותה בור
םימדקתמ ,םיליחתמל םיאתמ ךרועה
יחתפמל הדרוהל הבוח .םיחמומו
! םירתא

ןאכ ץחל הנכותה תדרוהל

רבחל הנכותה לע ץלמה

! ונל חווד ? הנכותה תא דירוהל חילצמ אל

יאנתל ףופכב הנכותב שומישה ***
.הנכותה םע עיגמש ןוישירה