ףסונ עדימ
Tiny Personal Firewall
1346 KB
Win 95/98/Me/NT/2000
תילנא
םלועהמ
FreeWare


שומישל תדעוימה FireWall תינכות
הנכותה ,ישיאה בשחמב עדימ תחטבאל
תופקתמ ינפב םכילע ןגהל תדעוימ
.טנרטניאב השלג תעב םירקאה לש

.שומישל הלקו החונ יתודידי הנכותה

רובע םניח תנתינ הנכותה ***
.דבלב יתיב שומיש

יוארכ דקפתת אל הנכותה :הרעה
םינ/ןקותמ וב ובשחמ לע ןקתות איה םא
:םיאבה םי/ביכרה

Microsoft Internet וא WinRoute
Connection Sharing

ןאכ ץחל הנכותה תדרוהל

רבחל הנכותה לע ץלמה

! ונל חווד ? הנכותה תא דירוהל חילצמ אל

יאנתל ףופכב הנכותב שומישה ***
.הנכותה םע עיגמש ןוישירה