תואצותה .תינמז וב שופיח יעונמ המכב שפחמה שופיחל רזע ילכ
...ורגסמב ןפדפדה לא תורזחומ