ףסונ עדימ
IncrediMail
.5.3 MB
Windows operating systems: 95/98/NT/2000
תילגנא
ץראהמ
FreeWare


תינשדח תינורטקלא ראוד תנכות
תרזעב ,דחוימב תמדקתמו הביהרמ
ראוד חולשל ולכות וז הנכות
בצמל םיאתמה ראוד ,יביטקארטניא
םילאוזיו םיטקפא ,םכלש חורה
.דועו םיביהרמ

עיבהל ולכות וז הנכות תרזעב
,םילימ םתסל רבעמ הברה םכמצע תא
,בתכמל ןינעמ עקר עובקל ולכות
םינוש םיטנופב שמתשהל ולכות
,תויצמינא ,םידמימ תלת םיטנופ ללוכ
תורשפא ,הקיסומו תולוק תפסוה
.דועו המיתח תפסוהל

םיאצומ אל וזכ הנכות ,רוציקב
...םוי לכב

ןאכ ץחל הנכותה תדרוהל

רבחל הנכותה לע ץלמה

! ונל חווד ? הנכותה תא דירוהל חילצמ אל

יאנתל ףופכב הנכותב שומישה ***
.הנכותה םע עיגמש ןוישירה