לש ונורתי (טסקט קר) הקיפרג אלל יסיסב טנרטניא ןפדפד
...הש ללגב הבר תוריהמ אוה ןפדפדה

ךמותו יתוכיא ןפדפד 5.5 הסריג ררולפסקא טנרטניא ןפדפד
....טפוסורקימ תיבמ תירבע

,Nestscape תיבמ קיתוה ןפדפדל תינכדעו השדח הסריג ףוס לכ ףוס
... ידהוא וכיח ול ןפדפדה