ףסונ עדימ
RealOne
5.57 MB
Windows 95/98/NT, 16 MB of RAM, Pentium 120.
תילגנא
םלועהמ
FreeWare


תופצל ךל תרשפאמה הלועמ הנכות
תמא ןמזב לוקו ואדיוו יצבקב
דאמ תירלפופ הנכותה ,תשרה ךרד
on-line היזולטו וידר ירתאב
.הדרוהל תצלמומו

ןאכ ץחל הנכותה תדרוהל

רבחל הנכותה לע ץלמה

! ונל חווד ? הנכותה תא דירוהל חילצמ אל

יאנתל ףופכב הנכותב שומישה ***
.הנכותה םע עיגמש ןוישירה