הבוט תוכיאב תילוק החישב תכמותש טנרטניא ןופלט תנכות
...נ ספ בחור םכל שי םא םג ICQ םע

םתיא םישנאה לע םיטרפ רוכזל םכל רוזעתש הדמחנ תינכות
...הפיו ירוקמ ןויער ,ט'צב םתחחוש

הנכותה ,טנרטניאה ךרד םירסמ ריבעהל תרשפאמה הטושפ הנכות
...שפאמה יתודידי רזע ילכ איה

םינוש םיגוס ריבעהלו םיט'צ ךורעל תרשפאמה תרושקת תינכות
...יאה ךרד םיצבק ןוגכ עדימ לש

רשקתל רתיה ןיב תרשפאמה רתויב תירלופופ תרושקת תנכות
...ט'צ י"ע תשרב םירחא םישמתשמ םע

.םירבח 27,000 לעמ םע תוירלופופ ט'צ תוחיש לש תכרעמ יהוז
... םע רבדל ךל תרשפאמ הנכותה

םירחא םישלוג םע ואדיוב הדיעו תוחיש ךורעל תרשפאמה הנכות
...ות המלצמ םכתושרב םא ,תשרב

םע חחושל תרשפאמה רתויב תמדקתמ טנרטניא ןופלט תנכות
...יאב טנרטניאה ךרד םירחא םישמתשמ

....םלועה יבחרמ םישלוג םע הדיעו תוחיש עצבל תרשפאמה הנכות

ט'צ תרשפאמ הנכותה ! דחוימב תצלמומו הקילדמ ט'צ תנכות
...בדו ההובג המרב ילוק ט'צ,בותכ

2 1