תוצלמומ תונכות
םיקילדמ םיקחשמ
הירוגטקב תיארקא הנכות
רודמב רתויב תדרומה הנכותה


My House

ןכוס ומלגת וכלהמב עשעשמ קחשמ
םכילע ,םסרופמ רתנספ ןגנ לש
שפחלו ןגנה לש תיבל עיגהל
בתכש ריש חנומ וילע רתנספה תא
.ןגנה

תנמ לע ! אל שממ ? לק עמשנ
םכילע היהי המישמה תא עצבל
תועתפה לש הרדס ךרד רובעל
,םיבר םירגתא ןבוחב תונמותה
.דועו ךובמ

םיטרפל ןאכ שקה

B- 17 Bomber


קתרמ םיסוטמ - הלועפ קחשמ
סוטמב םיציצפמ ומלגת וכלהמב
.B-17 גוסמ ברק

ברק סייט םימלגמ םתא קחשמב
,היינשה םלועה תמחלמ ךלהמב
םיהו הפוריא לעמ סוטל םכילע
תא ץיצפהלו םחליהל ,ןוכיתה
םכלש םאה סיסב .םכביוא תורטמ
.הילגנאב אצמנ

הנהמ ןשקא קחשמ אוה קחשמה
תוריהמו היצנידרוק ךירצמה
.םיקתרמ םיבלש רפסמ קחשמל .הבוגת


םיטרפל ןאכ שקה
תוירוגטק יתת
רודמב רתויב תודרומה תונכותה