תוצלמומ תונכות
םיקילדמ םיקחשמ
הירוגטקב תיארקא הנכות
רודמב רתויב תדרומה הנכותה


StarFight VI

שחרתמה הנהמו קתרמ הלועפ קחשמ
קחשמה .23-ה האמב דיתעב ולוכ
וכלהמבו ללחב ריהמ בצקב להנתמ
,ללח תוברקב םחליהל ושרדית
תונעהל תללחה תא רוקחלו תולגל
.דועו םידחוימ םירגתאל

םיילוקו םייפרג םיטקפא לעב קחשמה
קחשמה תא ךפוה אשא רבד ,בורל
.דחוימב הנהמל

םיטרפל ןאכ שקה

B- 17 Bomber


קתרמ םיסוטמ - הלועפ קחשמ
סוטמב םיציצפמ ומלגת וכלהמב
.B-17 גוסמ ברק

ברק סייט םימלגמ םתא קחשמב
,היינשה םלועה תמחלמ ךלהמב
םיהו הפוריא לעמ סוטל םכילע
תא ץיצפהלו םחליהל ,ןוכיתה
םכלש םאה סיסב .םכביוא תורטמ
.הילגנאב אצמנ

הנהמ ןשקא קחשמ אוה קחשמה
תוריהמו היצנידרוק ךירצמה
.םיקתרמ םיבלש רפסמ קחשמל .הבוגת


םיטרפל ןאכ שקה
תוירוגטק יתת
רודמב רתויב תודרומה תונכותה