תוצלמומ תונכות
םיקילדמ םיקחשמ
הירוגטקב תיארקא הנכות
רודמב רתויב תדרומה הנכותה


World Tours golf

םתא ,ויפויב ביהרמ ףלוג קחשמ
ללכושמ ףלוג קחשמב קחשל םינמזומ
המישרמ הקיפרג לעב, דחוימב
.דחוימב תיתואיצמ קחשמ תביבסו

ןיב ,תובר תויצפוא לעב קחשמה
םכדבל וב קחשל ולכות רתיה
םיפתתשמ דגנ וא Off-Line ב
עיגמ קחשמה ,On-Line ב םירחא
ומכ ,םיירלפופ םירתא רפסמ םע
קחשמ ירתא דירוהל ולכות ןכ
.הרבחה רתאמ םישדח (םיכסמ)

םיטרפל ןאכ שקה

B- 17 Bomber


קתרמ םיסוטמ - הלועפ קחשמ
סוטמב םיציצפמ ומלגת וכלהמב
.B-17 גוסמ ברק

ברק סייט םימלגמ םתא קחשמב
,היינשה םלועה תמחלמ ךלהמב
םיהו הפוריא לעמ סוטל םכילע
תא ץיצפהלו םחליהל ,ןוכיתה
םכלש םאה סיסב .םכביוא תורטמ
.הילגנאב אצמנ

הנהמ ןשקא קחשמ אוה קחשמה
תוריהמו היצנידרוק ךירצמה
.םיקתרמ םיבלש רפסמ קחשמל .הבוגת


םיטרפל ןאכ שקה
תוירוגטק יתת
רודמב רתויב תודרומה תונכותה