ףסונ עדימ
icq
עודי אל
Windows 95/98/2000/xp
תילגנא
ץראהמ
FreeWare


רתויב תירלופופ תרושקת תנכות
םע רשקתל רתיה ןיב תרשפאמה
,ט'צ י"ע תשרב םירחא םישמתשמ
םיצבק תרבעה ,תועדוה תחילש
.דועו

עיגה רבכ זא םתפרטצה אל דוע םא
תולודגה תוליהקה תחאל ףרטצהל ןמזה
.תחטבומ האנה ,תשרב

ןאכ ץחל הנכותה תדרוהל

רבחל הנכותה לע ץלמה

! ונל חווד ? הנכותה תא דירוהל חילצמ אל

יאנתל ףופכב הנכותב שומישה ***
.הנכותה םע עיגמש ןוישירה