ףסונ עדימ
Arachnophilia
1.5 mb
Windows 95/98/NT
תילגנא
םלועהמ
FreeWare


,דחוימב ללכושמ HTML ךרוע
ןוגכ תובר תויצפואב ךמות ךרועה
java, cgi, frames ,תואלבט
תטישב םג ךמות ךרועה .דועו
וכותב ליכמ ןכו ררחשו רורג
.FTP תנכות םג

ןאכ ץחל הנכותה תדרוהל

רבחל הנכותה לע ץלמה

! ונל חווד ? הנכותה תא דירוהל חילצמ אל

יאנתל ףופכב הנכותב שומישה ***
.הנכותה םע עיגמש ןוישירה