הליכמ וז הנכות ,Outlook Express ישמתשמל רזע תנכות
...עקרה תא תונשל ךל םירשפאמש םילכ

סינכהלו ינורטקלאה ראודה ןכות תא רישעהל תרשפאמה הנכות
... תועדוהל "ילימס" ןוגכ םילמס

,דחוימב תמדקתמו הביהרמ תינשדח תינורטקלא ראוד תנכות
...וד חולשל ולכות וז הנכות תרזעב

תויורשפא לוכ תא הכותב תללוכה הנטק ינורטקלא ראוד תנכות
... אוה הנכותה לש הדוחי ,תובר

דחוימב המיהדמו רתויב הקזח םניח ינורטקלא ראוד תנכות
...רטקלא ראוד תלבקו תחילשל טרפ !

ירוביצ Microsoft Exchange תרשב שמתשהל ךל תרשפאמה הנכות
...נ ףולשלו ץיפהל ךל רשפאמה

ראודה ךרד חלשיהל םידעוימה לוק יצבק רוציל תרשפאמה הנכות
... תצווקמ הנכותה ,ינורטקלאה

תרשפאמו ,ילוק רסמ לש תוינש 15 דע חולשל תרשפאמה הנכות
....טסקט לש רסמ םג לולכל ןבומכ

ףרצל שמתשמ לכל רשפאמה בושח ךא ןטק רזע ילכ איהש הנכות
...ש ינורטקלאה ראודל ותמיתח תא

המיתח רוציל ידכ וכרטצתש םילכה לכ תא םכל קפסת וז הנכות
...,7 םע העיגמ הנכותה .היואר

2 1