תויצפוא וכותב ליכמ ךרועה ,םירתא יחתפמל ללכושמ םירתא ךרוע
...html, ja לש הכירעל תובר

תובר תויצפואב ךמות ךרועה ,דחוימב ללכושמ HTML ךרוע
...java, cgi, frame ,תואלבט ןוגכ