הליכמ וז הנכות ,Outlook Express ישמתשמל רזע תנכות
...עקרה תא תונשל ךל םירשפאמש םילכ

איה הנכותה םדומה לע םינותנ תיפרג הרוצב הגיצמה הנכות
... גיצמה ללכושמ רוטינומ השעמל

םתיא םישנאה לע םיטרפ רוכזל םכל רוזעתש הדמחנ תינכות
...הפיו ירוקמ ןויער ,ט'צב םתחחוש

ץיאהל םיצור רשא טנרטניאב םישלוגל תדעוימה הקילדמ הנכות
...דרוה תוריהמ תא (300% ! דע)

םיפרג םינותנ תמא ןמזב םכל גיצתש תללכושמ רזע תנכות
...טינומ ) םכלש םדומה תלועפ תודוא

ררולפסקא טנרטניא ןפדפדל ףסות איה Girafa - - הפרי'ג
...תו תשרב םכלש השילגה תא לעייתש

רתאה תא להנל םכל רוזעת הנכותה ,םירתא ילעבל רזע הנכות
...תל רתוי תיעוצקמו הבוט הרוצב

םירתאמ םיקלח "רוזגל" תרשפאמה תישפוח הנכות הניה סוקופ-יא
... םידבועש ןמזב ןהב תופצלו

טנרטניאל םכלש רשקה לע רומשל םכל רוזעתש רזע תינכות
...הל םדומל רשפאת הנכותה ,"םייחב"

תלועפ תא ראתמה יפרג טלפ תוארל ולכות וז רזע תנכות תרזעב
....תמא ןמזב םכלש םדומה

2 1