תויצפוא וכותב ליכמ ךרועה ,םירתא יחתפמל ללכושמ םירתא ךרוע
...html, ja לש הכירעל תובר

םיביהלמ םיטקפא תולקב ףיסוהל תרשפאמה הבינגמ תינכות
...ךרוצ םוש אלל םכלש רתאל java לש

תובר תויצפואב ךמות ךרועה ,דחוימב ללכושמ HTML ךרוע
...java, cgi, frame ,תואלבט ןוגכ

איה הנכותה םדומה לע םינותנ תיפרג הרוצב הגיצמה הנכות
... גיצמה ללכושמ רוטינומ השעמל

םיפרג םינותנ תמא ןמזב םכל גיצתש תללכושמ רזע תנכות
...טינומ ) םכלש םדומה תלועפ תודוא

טנרטניאל םכלש רשקה לע רומשל םכל רוזעתש רזע תינכות
...הל םדומל רשפאת הנכותה ,"םייחב"

תלועפ תא ראתמה יפרג טלפ תוארל ולכות וז רזע תנכות תרזעב
....תמא ןמזב םכלש םדומה