ףסונ עדימ
Pegasus
3.4 Mb
Windows 95/98/NT
תילגנא
םלועהמ
FreeWare


הקזח םניח ינורטקלא ראוד תנכות
טרפ ! דחוימב המיהדמו רתויב
ינורטקלא ראוד תלבקו תחילשל
תויורשפא לש בר העיצמ הנכותה ליגר
םימדקתמ םישמתשמל

ןאכ ץחל הנכותה תדרוהל

רבחל הנכותה לע ץלמה

! ונל חווד ? הנכותה תא דירוהל חילצמ אל

יאנתל ףופכב הנכותב שומישה ***
.הנכותה םע עיגמש ןוישירה