תובר תויצפואב ךמות ךרועה ,דחוימב ללכושמ HTML ךרוע
...java, cgi, frame ,תואלבט ןוגכ

ריכזמה קשממ הנכותל ,דחוימב תיתודידיו הקזח FTP תנכות
...תה תרזעב ,תונולח לש רייסה תא

קזחתל ולכות הנכותה תרזעב ,תיתודידיו החונ ftp תנכות
... ,תוליעיבו תולקב םכלש רתאה תא

רורגב הכימת ,FXP ןוגכ תויצפוא ןווגמב תכמותה ftp תנכות
...תויצפוא דועו שופיח ,ררחשו