ףסונ עדימ
Microsoft Internet Explorer 5.5
498 KB
Windows 95/98/Me/NT/2000
תילגנא
םלועהמ
FreeWare


הסריג ררולפסקא טנרטניא ןפדפד
תירבע ךמותו יתוכיא ןפדפד 5.5
.טפוסורקימ תיבמ

ןאכ ץחל הנכותה תדרוהל

רבחל הנכותה לע ץלמה

! ונל חווד ? הנכותה תא דירוהל חילצמ אל

יאנתל ףופכב הנכותב שומישה ***
.הנכותה םע עיגמש ןוישירה