ףסונ עדימ
Lynx - Win32 version
625 Kb
Windows 95/98/NT.
תילגנא
םלועהמ
FreeWare


הקיפרג אלל יסיסב טנרטניא ןפדפד
ןפדפדה לש ונורתי (טסקט קר)
גיצמ אוהש ללגב הבר תוריהמ אוה
.טסקט קר

ןאכ ץחל הנכותה תדרוהל

רבחל הנכותה לע ץלמה

! ונל חווד ? הנכותה תא דירוהל חילצמ אל

יאנתל ףופכב הנכותב שומישה ***
.הנכותה םע עיגמש ןוישירה