תוצלמומ תונכות
רזע תונכות
הירוגטקב תיארקא הנכות
רודמב רתויב תדרומה הנכותה


יטמוטוא ריכזמ

הריכזמה הדמחנו הנטק רזע תנכות
העשב לילצ לש יווילב העדוה
הנכותה .התוא םינווכמ הילא
לכ ,שומישל תיתודידיו הטושפ
העש דילקהל אוה תושעל שיש
! אוהז ...ו העדוה ,היוצר
.לקו טושפ

םיטרפל ןאכ שקה

Electronic Phone Book 1.6


ינורטקלא םינופלט רפס תנכות
דעיה להקל דחוימב תמאתומה
קשממ תלעב הנכותה ,ילארשיה
לועפתל חנו יתודידי שמתשמ
.שומישלו

ןוגרא םכל רשפאי םינופלטה רפס
החונ הרוצב םכלש םינופלטה לש
הריהמ השיג םכל רשפאיו הליעיו
.וקקדזת םהל םינופלטל

םיטרפל ןאכ שקה
תוירוגטק יתת
רודמב רתויב תודרומה תונכותה