תוצלמומ תונכות
רזע תונכות
הירוגטקב תיארקא הנכות
רודמב רתויב תדרומה הנכותה


wordmagic

,ליעומו ןטק םילילמת דבעמ
תובר תויורשפא הליכמ הנכותה
עיגמש יטרדנטסה ןבתכהמ רתוי
ץלמומ ,תונולח הלעפהה תכרעמ םע
קיפסמ אל תונולח לש ןבתכהש ימל
.ול

םיטרפל ןאכ שקה

Electronic Phone Book 1.6


ינורטקלא םינופלט רפס תנכות
דעיה להקל דחוימב תמאתומה
קשממ תלעב הנכותה ,ילארשיה
לועפתל חנו יתודידי שמתשמ
.שומישלו

ןוגרא םכל רשפאי םינופלטה רפס
החונ הרוצב םכלש םינופלטה לש
הריהמ השיג םכל רשפאיו הליעיו
.וקקדזת םהל םינופלטל

םיטרפל ןאכ שקה
תוירוגטק יתת
רודמב רתויב תודרומה תונכותה