תוצלמומ תונכות
רזע תונכות
הירוגטקב תיארקא הנכות
רודמב רתויב תדרומה הנכותה


יליב billy -

םכל רוזעתש תילארשי הנכות
טנרטניאל תורשקתהה רחא בוקעל
רוזעת יליב .ןופלטה ןובשח רחאו
תרבחל םולשתה תא ךירעהל םכל
רובע טנרטניאה קפסלו ןופלטה
עונמל לכות ךכ י"עו תורבחתהה
ףוסב תומיענ אל תועתפה םכממ
.שדוחה

םיטרפל ןאכ שקה

Electronic Phone Book 1.6


ינורטקלא םינופלט רפס תנכות
דעיה להקל דחוימב תמאתומה
קשממ תלעב הנכותה ,ילארשיה
לועפתל חנו יתודידי שמתשמ
.שומישלו

ןוגרא םכל רשפאי םינופלטה רפס
החונ הרוצב םכלש םינופלטה לש
הריהמ השיג םכל רשפאיו הליעיו
.וקקדזת םהל םינופלטל

םיטרפל ןאכ שקה
תוירוגטק יתת
רודמב רתויב תודרומה תונכותה