תוצלמומ תונכות
רזע תונכות
הירוגטקב תיארקא הנכות
רודמב רתויב תדרומה הנכותה


black book

יתודידיו טושפ תובותכ רפס
,תבותכ וילא סינכהל רשפאמה
ינורטקלא ראוד ,ןופלט ירפסמ 4 דע
דירוהל לוכי ןיינועמש ימ .דועו
הנכותה לש רוקמה דוק תא םג
.visual basic ב בתכנ רשא

םיטרפל ןאכ שקה

Electronic Phone Book 1.6


ינורטקלא םינופלט רפס תנכות
דעיה להקל דחוימב תמאתומה
קשממ תלעב הנכותה ,ילארשיה
לועפתל חנו יתודידי שמתשמ
.שומישלו

ןוגרא םכל רשפאי םינופלטה רפס
החונ הרוצב םכלש םינופלטה לש
הריהמ השיג םכל רשפאיו הליעיו
.וקקדזת םהל םינופלטל

םיטרפל ןאכ שקה
תוירוגטק יתת
רודמב רתויב תודרומה תונכותה