תונווגמ תויורשפא ליכמה ליעיו םכח ןטק םילילמת דבעמ
....תוניינעמו

תובר תויורשפא הליכמ הנכותה ,ליעומו ןטק םילילמת דבעמ
...ע עיגמש יטרדנטסה ןבתכהמ רתוי