ףסונ עדימ
Babylon-Trial
1.8Mb
Windows 95/98
תירבע םג ,תופש רחבמ
ץראהמ
FreeWare


תירלפופ ןמגרותמ/ןולימ תנכות
ולכות ,דחוימב החונו תחלצומ
תירבעל תילגנאמ הלימ לכ םגרתל
הקלקה י"ע (תופסונ תופשל וא)
ינמיה ןצחלה םע הלימה לע הטושפ
תעכ הנימז הנכותה .רבכעה לש
תויצפוא הליכמ רשא השדח הסריגב
! ץלמומ .תובר תושדח

ןאכ ץחל הנכותה תדרוהל

רבחל הנכותה לע ץלמה

! ונל חווד ? הנכותה תא דירוהל חילצמ אל

יאנתל ףופכב הנכותב שומישה ***
.הנכותה םע עיגמש ןוישירה