ףסונ עדימ
ךופה לע ךופה
1.6 Mb
Windows 95/98
תירבע
ץראהמ
FreeWare


בשחמב םיבתוכ םתאש םכל הרק
היה תדלקמה בצמ לבא - טסקט
? תרחאה הפשה לע

ךא "םולש" בותכל םתיצר לשמל
תילגנא בצמב היה תדלקמה בצמ
:היה תועטב םכל אציש המ ןכלו -
? םכתא ןבצעמ ,"akuo"

טושפ ןורתפ האיבמ האבה הנכותה
:וז הייעבל

וצחל - הייוגשה הלימה תא ונמס
אוהז ...ו F-10 אלפה שקמ לע
!

ןאכ ץחל הנכותה תדרוהל

רבחל הנכותה לע ץלמה

! ונל חווד ? הנכותה תא דירוהל חילצמ אל

יאנתל ףופכב הנכותב שומישה ***
.הנכותה םע עיגמש ןוישירה