ףסונ עדימ
nch intelligent messaging software
עודי אל
Windows 95/98
תילגנא
םלועהמ
FreeWare


תרזעב ,תיתודידי רזע תנכות
תועדוה טילקהל ולכות וז הנכות
םיניתממל ועמשוי רשא תוילוק
.םכלש ןופלטב

ןאכ ץחל הנכותה תדרוהל

רבחל הנכותה לע ץלמה

! ונל חווד ? הנכותה תא דירוהל חילצמ אל

יאנתל ףופכב הנכותב שומישה ***
.הנכותה םע עיגמש ןוישירה