תואיגש תא ןקתל הדעונ רשא הדמחנ רזע תנכות ,3.0 ןולובליב
... םתחכשו הדימב םכלש הדלקהה

היה תדלקמה בצמ לבא - טסקט בשחמב םיבתוכ םתאש םכל הרק
? תרחאה הפשה לע

...תיצר לשמל

בשחמה לש יוביכ עצבל תרשפאמה החונו הטושפ רמייט תנכות
...ה תושעל שיש לכ .יטמוטא ןפואב

ולכות ,דחוימב החונו תחלצומ תירלפופ ןמגרותמ/ןולימ תנכות
...בעל תילגנאמ הלימ לכ םגרתל

טנרטניאל תורשקתהה רחא בוקעל םכל רוזעתש תילארשי הנכות
...זעת יליב .ןופלטה ןובשח רחאו

הפש םידמולה לכל תדעוימה דומיל תנכות איה 10 Force10חכ
...םילימה תא רוכזל םישקתמו הרז

לילצ לש יווילב העדוה הריכזמה הדמחנו הנטק רזע תנכות
...נכותה .התוא םינווכמ הילא העשב

ןוגכ תוישומישו תונטק רזע תונכות 24 וכותב ליכמה ץבוק
... ררועמ ןועש ,הנש חול ,ןובשחמ

תועדוה טילקהל ולכות וז הנכות תרזעב ,תיתודידי רזע תנכות
...יניתממל ועמשוי רשא תוילוק

ןכות תקידבל תישומישו הליעי ,תיתודידי ,הנטק רזע תנכות
...ךכ ,תמא ןמזב תונולח לש חולה

2 1