םינטק םיצבקל םילודג םיצבק תקולח עצבל דעוימה רזע ילכ
...ץבוקל הרזח םרוזחשל ןכו ,רתוי

םייניעמ ךלש םייטרפה ואדיוהו הנומתה יצבוק לע תולקב ןגה
!תוינרקס

...Pos Multimedia