ולאל םיאתמ ,יתודידיו ןטק דמחנ םיעורא ריכזמ/הנש חול
...לעפהל הטושפ הנכות םישפחמש םכמ

,ןמוי רתיה ןיב ללוכה רתויב םכחותמו ללכושמ עדימ להנמ
...חול ,תובותכ רפס ,םינופלט רפס

תויופתוש ,תיב יקשמ לש יסנניפ לוהינל די ףכ יבשחמל הנכות
.תונטק תורבחו

...ל תרשפאמ

ךא הנטק הנכותב רבודמ . . . תילגנא רועש אל הז אל
...שא הנש חול איהש אילפהל תישומיש