,תבותכ וילא סינכהל רשפאמה יתודידיו טושפ תובותכ רפס
...ורטקלא ראוד ,ןופלט ירפסמ 4 דע

,דחוימב תובר תויורשפאב רישעו ללכושמ םינופלט/תובותכ רפס
...ותכ סינכהל ולכות רתיה ןיב

דעיה להקל דחוימב תמאתומה ינורטקלא םינופלט רפס תנכות
...שמ קשממ תלעב הנכותה ,ילארשיה

אל םישמתשמל דחוימב םיאתמ ,יתודידיו טושפ םינופלט רפס
...הלק" הנכות שפחמש ימלו םיסונמ