ףסונ עדימ
File Spanning 1.0
1 MB
Windows 95\98\NT\Me\2000
תילגנא
ץראהמ
FreeWare


תקולח עצבל דעוימה רזע ילכ
םינטק םיצבקל םילודג םיצבק
ץבוקל הרזח םרוזחשל ןכו ,רתוי
.ירוקמה

שומישו החונו הטושפ הנכותה
ריבעהל ךירצש ימל דחוימב המיאתמו
םיטקסידל םיסנכנ אלש םילודג םיצבק
תרשפאמ הנכותה ,בשחמל בשחממ
.הקולח לש םינוש פילדג

ןאכ ץחל הנכותה תדרוהל

רבחל הנכותה לע ץלמה

! ונל חווד ? הנכותה תא דירוהל חילצמ אל

יאנתל ףופכב הנכותב שומישה ***
.הנכותה םע עיגמש ןוישירה