ףסונ עדימ
phoneferret
עודי אל
Windows 95/98
תילגנא
םלועהמ
FreeWare


הנכות ? ב"הראב ןופלט םישפחמ
רוזעתו םכרובע הדובעה תא השעת וז
שקובמה ןופלטה תא אוצמל םכל
.הליעיו הריהמ החונ הרוצב

ןאכ ץחל הנכותה תדרוהל

רבחל הנכותה לע ץלמה

! ונל חווד ? הנכותה תא דירוהל חילצמ אל

יאנתל ףופכב הנכותב שומישה ***
.הנכותה םע עיגמש ןוישירה