תוצלמומ תונכות
הקיפרג תונכות
הירוגטקב תיארקא הנכות
רודמב רתויב תדרומה הנכותה


ModelMagic 3D

הכירעו הריציל רויצ תנכות
תרזעב ,םיידמימ תלת םימצע לש
םימצע רוציל ולכות הנכותה
.םילאוטריו תומלועו םיידמימ תלת
תריצי םג תרשפאמ הנכותה ןכ ומכ
.תוידמימ תלת תויצמינא

םיטרפל ןאכ שקה

Photo Pos Pro


תנכות איה Photo Pos Pro תנכות
תבשחוממ הקיפרגו תונומת תכירע
דחוימב תמדקתמ ונחותיפ ירפ
תובר תויורשפא שמתשמל העיצמה
תכירעו דוביע םוחתב תונווגמו
,תבשחוממה הקיפרגה םוחתבו הנומתה
תומישמ עצבל ןתינ ךרועה תועצמאב
תוטושפ תומישמב לחה תונווגמ
תולודג תומישמב הלכו תויסיסבו
,תומייק תונומת ךורעל ,תובכרומו
תוססובמה תושדח תודובע רוציל
תודובע רוציל ,תומייק תונומת לע
.דועו דוסיהמ תושדח

תויצקנופ שמתשמל העיצמ הנכותה
ןיב םיללוכה המצוע יבר םילכו
הנומת יצבק יגוסב הכימת רתיה
תומלצמבו םיקרוסב הכימת ,םיבר
ילכו תויצקנופ ,תוילטיגיד
,םימדקתמ הכירעו הנומת דוביע
,תבשחוממ הקיפרג תריציל םילכ
,םידחוימ םיטקפא ,םירישע טסקט ילכ
תובכש ,םימכחותמ הריחב ילכ
,(םיטנידארג) עבצ ירבעמ ,תוכסמו
תורוטסקטו (Patterns) אמגוד תוינבת
,םיטפירקס ילכ ,(Textures)
ביחרהל תולוכי ןכו הווצא תולועפ
.ךמצעב הנכותה תא

תומלצמ ילעבל דאמ תצלמומ הנכותה
,םיאקיפרגל ,םיקרוסו תוילטיגיד
הקיפרג יבבוחל ,Webmasters ל
ןיינועמש ימ לכלו תבשחוממ
.תוילטיגיד תונומתב עשעתשהל

םיטרפל ןאכ שקה
תוירוגטק יתת
רודמב רתויב תודרומה תונכותה