,דמימ ודב וא דמימ תלתב םימצע ךסמה לע הגיצמה תנכות
...,םימצעה תא תוארל תרשפאמ הנכותה

יצבקל BMP יצבק תרמה תרשפאמה הליעומו הטושפ רזע תנכות
....GIF

הכרב יסיטרכל תויצמינא תריציל הבינגמ הכירע/רזע תנכות
...הספוק תרצוי הנכותה .באה םויל

םיטקפא סינכהל תרשפאמה GIF יצבק לש הכירעל רזע תנכות
...ינא ךותל WAV -ו MIDI יצבק לש

הנכותה .תונומתב ףודפד\תרמה\היפצל הריהמ דואמ רזע הנכות
... םיידוחי םיפשא הכותב תללוכ

תויורשפא תרשפאמ הנכותה ,תויצקילפא דוביעל רזע תנכות
...םינווג תריחב ,הנטקה ,הלדגה לש

הקיפרגו תונומת תכירע תנכות איה Photo Pos Pro תנכות
...מב תמדקתמ ונחותיפ ירפ תבשחוממ

םיידמימ וד םירויצו תונומת ךופהל תרשפאמה הקילדמ הנכות
...זעב ,םיידמימ תלת םיטקייבואל

דוחיאמ הלודג תחא תימרונפ הנומת תריציל תיפרג רזע תנכות
...ושפ הנכותה .תונומת המכ לש

.םירויצ/תונומת ךורעלו רוציל תרשפאמה הכירע/רויצ תנכות
...תויורשפא הכותב תללוכ הנכותה

2 1