ףסונ עדימ
ModelMagic 3D
4.44 MB
Windows 95/98/NT, 32 MB of RAM, Pentium 133
תילגנא
םלועהמ
FreeWare


לש הכירעו הריציל רויצ תנכות
הנכותה תרזעב ,םיידמימ תלת םימצע
םיידמימ תלת םימצע רוציל ולכות
ןכ ומכ .םילאוטריו תומלועו
תויצמינא תריצי םג תרשפאמ הנכותה
.תוידמימ תלת

ןאכ ץחל הנכותה תדרוהל

רבחל הנכותה לע ץלמה

! ונל חווד ? הנכותה תא דירוהל חילצמ אל

יאנתל ףופכב הנכותב שומישה ***
.הנכותה םע עיגמש ןוישירה