הריהמ הנכותה ,תונומתב הייפצל הטושפו תיתודידי רזע תנכות
...ונומת גיצהל הלוכיו דחוימב

הנכותה .תונומתב ףודפד\תרמה\היפצל הריהמ דואמ רזע הנכות
... םיידוחי םיפשא הכותב תללוכ

,הלעפהל דואמ הטושפ הנכותה תונומתב הייפצל רזע תנכות
...א -ב םג תכמות הנכותה רתיה ןיב

היגולונכטב היונבה תונומתב ףודפדו היפצל הקזח רזע תנכות
...ילאוטריו הרוצב הגצה) השידח