,דמימ ודב וא דמימ תלתב םימצע ךסמה לע הגיצמה תנכות
...,םימצעה תא תוארל תרשפאמ הנכותה

טטרשלו רוציל תרשפאמה תידמימ תלת טוטרש תנכות איה freeCAD
...ל ולכות ,דמימ תלתב םימצע

תרזעב ,םיידמימ תלת םימצע לש הכירעו הריציל רויצ תנכות
...לת םימצע רוציל ולכות הנכותה

םיידמימ וד םירויצו תונומת ךופהל תרשפאמה הקילדמ הנכות
...זעב ,םיידמימ תלת םיטקייבואל