ףסונ עדימ
BlockCAD v1.8
451 Kb
Windows 95/98/NT
תילגנא
םלועהמ
FreeWare


םינבמ רוציל תרשפאמ רשא הנכות
הרוצב המודמ וגלמ םילאוטריו
םכל רשפאת הנכותה ,הטושפו הלק
.םתרצי רשא תא ךורעל םג

ןאכ ץחל הנכותה תדרוהל

רבחל הנכותה לע ץלמה

! ונל חווד ? הנכותה תא דירוהל חילצמ אל

יאנתל ףופכב הנכותב שומישה ***
.הנכותה םע עיגמש ןוישירה