ףסונ עדימ
Freecard v2.01
474 Kb
Windows 95/98/NT
תילגנא
םלועהמ
FreeWare


יסיטרכ תריציל רזע/רויצ תנכות
,תונומת לש ובליש םע םיידוחי הכרב
.םילילצו הייצמינא

ןאכ ץחל הנכותה תדרוהל

רבחל הנכותה לע ץלמה

! ונל חווד ? הנכותה תא דירוהל חילצמ אל

יאנתל ףופכב הנכותב שומישה ***
.הנכותה םע עיגמש ןוישירה