ףסונ עדימ
Terragen
2.42 MB
Windows 95/98/NT
תילגנא
םלועהמ
FreeWare


רוציל תרשפאמה הכירע/רויצ תנכות
הנכותה .םירויצ/תונומת ךורעלו
תובר תויורשפא הכותב תללוכ
םג תרשפאמ הנכותה ,תונווגמו
,םירה ןוגכ םימצע תולקב ףיסוהל
.דועו םימ ,םיקמע

ןאכ ץחל הנכותה תדרוהל

רבחל הנכותה לע ץלמה

! ונל חווד ? הנכותה תא דירוהל חילצמ אל

יאנתל ףופכב הנכותב שומישה ***
.הנכותה םע עיגמש ןוישירה