ףסונ עדימ
NovaMatic 2000
935 KB
Windows 95/98/NT
תילגנא
םלועהמ
FreeWare


םידחוימ םיטקפא רפסמ תריציל תנכות
םיטקפאה ןיב ,תונומת לע רוא לש
ינרק לש טקפא ,"הבונ רפוס"
,תיתביבס הרואת לש טקפאו רוא
םיטקפאהו שומישל הטושפו הלק הנכותה
.דחוימב םישרמ תרצוי איהש

הנכותל ופסונ השדחה התסריגב
.םישדח םיטקפאו םירופיש רפסמ

ןאכ ץחל הנכותה תדרוהל

רבחל הנכותה לע ץלמה

! ונל חווד ? הנכותה תא דירוהל חילצמ אל

יאנתל ףופכב הנכותב שומישה ***
.הנכותה םע עיגמש ןוישירה