,דמימ ודב וא דמימ תלתב םימצע ךסמה לע הגיצמה תנכות
...,םימצעה תא תוארל תרשפאמ הנכותה

המודמ וגלמ םילאוטריו םינבמ רוציל תרשפאמ רשא הנכות
...רשפאת הנכותה ,הטושפו הלק הרוצב

ובליש םע םיידוחי הכרב יסיטרכ תריציל רזע/רויצ תנכות
....םילילצו הייצמינא ,תונומת לש

תרזעב ,םיידמימ תלת םימצע לש הכירעו הריציל רויצ תנכות
...לת םימצע רוציל ולכות הנכותה

,תונומת לע רוא לש םידחוימ םיטקפא רפסמ תריציל תנכות
...טקפא ,"הבונ רפוס" םיטקפאה ןיב

םיידמימ וד םירויצו תונומת ךופהל תרשפאמה הקילדמ הנכות
...זעב ,םיידמימ תלת םיטקייבואל

שומישל דחוימב םימיאתמה םיעקר תריציל הכירע/רויצ תנכות
...העיגמ הנכותה .טנרטניא ירתאב

הנכותה .תוגצמו תויצמינא תכירעו תריציל הטושפ רזע תנכות
...ירעל רזע ילכ רפסמ םע העיגמ

.םירויצ/תונומת ךורעלו רוציל תרשפאמה הכירע/רויצ תנכות
...תויורשפא הכותב תללוכ הנכותה