רוזעל הלוכי הנכותה ,אילפהל תישומישו הנטק רזע תנכות
...רנאב ירצוילו םיאקיפרגל דחוימב

םיטנופה תא תקרוס הנכותה .םיטנופב היפצל תדעוימה רזע תנכות
... האצותה תא הגיצמו בשחמב

המודמ וגלמ םילאוטריו םינבמ רוציל תרשפאמ רשא הנכות
...רשפאת הנכותה ,הטושפו הלק הרוצב

יצבקל BMP יצבק תרמה תרשפאמה הליעומו הטושפ רזע תנכות
....GIF

םימייקה םינוש םיטנופ קיתעהל תרשפאמה הטושפ רזע תנכות
... חישקה ןנוכב וא floppy ןנוכב

הפיסומ הנכותה ,photoshop ישמתשמל המיאתמה רזע תנכות
...ל תונווגמו תונוש תויורשפא םכל

הכרב יסיטרכל תויצמינא תריציל הבינגמ הכירע/רזע תנכות
...הספוק תרצוי הנכותה .באה םויל

םינקתומש םיטנופה לכ תא סיפדהלו תוארל תרשפאמה רזע תנכות
...תרשפאמ הנכותה .םכלש בשחמב

הדעונ הנכותה .GIF יצבקמ םילימו תורתוכ תרסהל רזע תנכות
... לש רתוי לודג ץוויכל רקיעב

הנכותה .תונומתב ףודפד\תרמה\היפצל הריהמ דואמ רזע הנכות
... םיידוחי םיפשא הכותב תללוכ

2 1