סירטטה יקחשמ בורל המוד ןורקעה .םדקתמ סירטט - יסאלק קחשמ
...דית ןאכ םג ,קושב םימייקה

לכ לש יסאלקה קחשמל הדמחנו תבשחוממ הסריג .טמחש קחשמ
...ישמתשמל המיאתמ הנכותה ,םינמזה

הבשחמה יקחשממ דחאל ילארשי חותיפ ירפ תבשחוממ הסריג
.םיניינעמו םיקתרמ רתויה

...E-B

ושרדית הז קחשמב םג .ללכושמו םדקתמ יסאלק סירטט קחשמ
...דוקה ולאל המאתהב תורוצ ביכרהל

תטבח יקחשמל ןנערמ שודיח הווהמ רשא בינגמ Arcade קחשמ
.םייסאלקה םירודכה

...מה תרטמ

.טנרטניאה ךרד ןייל ןואב קחשמ לש תורשפא םע שב-שש - חול קחשמ
... םע ,ךשומו דמחנ קחשמה

ורצונש םייגלטסונו םייסלק בשחמ יקחשמ השולש לש ףסוא
...חשמה תומש .הנש 20 כ ינפל רוקמב

תויטרדנטס תויצפוא לעב יתוידיו טושפ שב-שש - חול קחשמ
....תיסחי תוטושפו

קולב/עוביר/הרוש רוציל איה קחשמה תרטמ ,דיחי ןקחשל קתרמ הבשחמ קחשמ
.םירודכ לש

...נ

ןתינ ,ןמקפ ןונגסב 'תודוקנ תליכא' לש יסאלק בשחמ קחשמ
....םינקחש 2 וא דחא ןקחש קחשל

2 1