ףסונ עדימ
!Chess-it
500 Kb
Windows 95/98
תילגנא
םלועהמ
FreeWare


הדמחנו תבשחוממ הסריג .טמחש קחשמ
,םינמזה לכ לש יסאלקה קחשמל
תומרב םישמתשמל המיאתמ הנכותה
.הלעפהל הטושפו תונוש

ןאכ ץחל הנכותה תדרוהל

רבחל הנכותה לע ץלמה

! ונל חווד ? הנכותה תא דירוהל חילצמ אל

יאנתל ףופכב הנכותב שומישה ***
.הנכותה םע עיגמש ןוישירה