ףסונ עדימ
Frozen Fruits
779 KB
Windows
תילגנא
םלועהמ
FreeWare


הווהמ רשא בינגמ Arcade קחשמ
םירודכה תטבח יקחשמל ןנערמ שודיח
.םייסאלקה

עוגפלו רודכב טובחל קחשמה תרטמ
הנהמ קחשמה ,תורפ לש תוצובקב
תומר 30 ל לעמ ליכמו דאמ רכממו
תובר תועתפה ליכמ קחשמה ,ישוק
םיפסונ הבשחמ ירגתאו תופסונ
.ירוקמה קחשמל רבעמ

ןאכ ץחל הנכותה תדרוהל

רבחל הנכותה לע ץלמה

! ונל חווד ? הנכותה תא דירוהל חילצמ אל

יאנתל ףופכב הנכותב שומישה ***
.הנכותה םע עיגמש ןוישירה