ףסונ עדימ
MsPacPc
643 kb
DOS
תילגנא
םלועהמ
FreeWare


תליכא' לש יסאלק בשחמ קחשמ
ןתינ ,ןמקפ ןונגסב 'תודוקנ
.םינקחש 2 וא דחא ןקחש קחשל

ןאכ ץחל הנכותה תדרוהל

רבחל הנכותה לע ץלמה

! ונל חווד ? הנכותה תא דירוהל חילצמ אל

יאנתל ףופכב הנכותב שומישה ***
.הנכותה םע עיגמש ןוישירה