ףסונ עדימ
Lines Millenium
2.8 MB
Windows 95/98/Me
תילגנא
םלועהמ
FreeWare


,דיחי ןקחשל קתרמ הבשחמ קחשמ
קולב/עוביר/הרוש רוציל איה קחשמה תרטמ
.םירודכ לש

ליחתמ קחשמה !אל שממ ,לק עמשנ
לע רשאכ חולה לע םירודכ 3 םע
ףיסשוי בשחמה וזיזתש רודכ לכ
רצויש המ םישדח םירודכ 3 חולל
.חוציפל דחוימב השק רגתא

תיסיסב הקיפרג םע עיגמ קחשמה
"םיניקס" ב ףילחהל ןתינ התואש
קחשמה ןכ ומכ םיביהרמ (Skins)
תולקב "ףורשל" לוכיו דאמ רכממ
.תובר תועש

ןאכ ץחל הנכותה תדרוהל

רבחל הנכותה לע ץלמה

! ונל חווד ? הנכותה תא דירוהל חילצמ אל

יאנתל ףופכב הנכותב שומישה ***
.הנכותה םע עיגמש ןוישירה