ףסונ עדימ
(Biprolex+ (32-bit
7.98 MB
Windows 95/98, Pentium 90
תילגנא
םלועהמ
FreeWare


.םדקתמ סירטט - יסאלק קחשמ
סירטטה יקחשמ בורל המוד ןורקעה
ושרדית ןאכ םג ,קושב םימייקה
היינשל תחא תונוש תורוצ םיאתהל
.תירשפאה תיברימה תוריהמב

ןאכ ץחל הנכותה תדרוהל

רבחל הנכותה לע ץלמה

! ונל חווד ? הנכותה תא דירוהל חילצמ אל

יאנתל ףופכב הנכותב שומישה ***
.הנכותה םע עיגמש ןוישירה