ףסונ עדימ
enable Netris32
1.00 MB
Windows 95/98/NT
תילגנא
םלועהמ
FreeWare


.ללכושמו םדקתמ יסאלק סירטט קחשמ
ביכרהל ושרדית הז קחשמב םג
תומדוקה ולאל המאתהב תורוצ
.לספיהל ילבמ

ןאכ ץחל הנכותה תדרוהל

רבחל הנכותה לע ץלמה

! ונל חווד ? הנכותה תא דירוהל חילצמ אל

יאנתל ףופכב הנכותב שומישה ***
.הנכותה םע עיגמש ןוישירה