.טנרטניאה ךרד קחשמ לש תוירשפא םע שב-שש - חול קחשמ
...ינרוטב םג קחשל תורשפא שי קחשמל

,םיבר םירוצי םכירחא ופדרי הז קחשמב ,ןמקפ ןונגסב קחשמ
...ב ולקתתו םיבר םינורמת ועצבת

םכירחא ופדרי הז קחשמב ,ןמקפ ןונגסב םכחותמ הלועפ קחשמ
... תוריקב ולקתית ,םיבר םירוצי

לש הרוצתב קחשל ולכות ,ןמקפ לייטסב יסאלק בשחמ קחשמ
....םינקחש 2 וא דחא ןקחש

הדימרפ ןיעמ לע תוריהזב ןרמתל םכילע וב יסאלק הבשחמ קחשמ
... רהזיהלו תויבוק לש תגרודמ

Missle םשב ןשי יסאלק קחשמ לע ססובמה הלועפ/תוירי קחשמ
...יב ושמתשת הז קחשמב .Command

בשחמה דגנ םג קחשמ תורשפא הנשי קחשמב .יסאלק טמחש קחשמ
...פוא םנשי קחשמב .רבח דגנ םגו

םוקממ תואספוק ריבעהל ושרדית וכלהמב יסאלק הבשחמ קחשמ
...צרה תומוקמל םתפיחד י"ע םוקמל

4 דע קחשל ןתינ וב דחוימב ללכושמ סירטט - יסאלק קחשמ
...עש תרמוא תאז תינמז וב םיקחשמ

"ןשקא"ו תובר תועתפה ובוחב ןמוטה סירטט ןונגסב קחשמ
.הביהרמ הקיפרגו ןפוד אצוי

...ב

2 1