ףסונ עדימ
Intellivision for PC
504 Kb
DOS
תילגנא
םלועהמ
FreeWare


םייסלק בשחמ יקחשמ השולש לש ףסוא
ינפל רוקמב ורצונש םייגלטסונו
םה םיקחשמה תומש .הנש 20 כ
Night Stalker,Space Spartans,Super
םיקחשמה Pro Pool and Billiards
.םתפוקתב םיטיהל ויה

ןאכ ץחל הנכותה תדרוהל

רבחל הנכותה לע ץלמה

! ונל חווד ? הנכותה תא דירוהל חילצמ אל

יאנתל ףופכב הנכותב שומישה ***
.הנכותה םע עיגמש ןוישירה